Wat is de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor het behoud van Werkgelegenheid)?

 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

 

Samengevat houdt de NOW-regeling het volgende in:

 • Werkgevers welke te maken krijgen met een omzetderving van 20% of meer kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten;
 • De berekening van de omzetdaling vindt plaats over een periode van drie maanden welke ingaat op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020;
 • Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonkosten over de maanden maart, april en mei van dit jaar;
 • Om de betaling zo snel mogelijk te kunnen laten plaats vinden betaalt het UWV een voorschot van 80% van de berekende tegemoetkoming;
 • De tegemoetkoming is bedoeld voor het behoud van banen. De werkgever mag geen medewerkers op basis van bedrijfseconomische redenen ontslaan;
 • De tegemoetkoming wordt berekend over de loonsom van de maanden maart, april en mei van dit jaar;
 • De werkgever moet zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Afhankelijk van de omvang van tegemoetkoming kan een accountantsverklaring nodig zijn.

 

Informatieplicht
Vraag je de NOW-regeling aan, dan ben je verplicht om je medewerkers hierover te informeren. De wijze waarop je dat doet is van essentieel belang. Graag helpen wij je bij het opstellen van de juiste communicatie voor jouw personeel. Belangrijk is dat je de medewerkers betrekt bij de situatie, ze motiveert mee te denken en ze bovenal gerust stelt.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de NOW?
Dit kan bij het UWV vanaf maandag 6 april.

 

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben voor mijn NOW-aanvraag bij UWV?

 • Gegevens over uw bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).

 • Het dossiernummer zaaknummer als u onlangs een WTV-aanvraag heeft gedaan bij SZW (dit staat in de onderwerpregel van de ontvangstbevestiging van SZW).

 • Voor welk loonheffingennummer u de aanvraag doet.

 • Wat de ingangsdatum van de periode van drie aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.

 • Hoeveel omzetverlies u in deze periode verwacht.

 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.

 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.

 • Tevens dient u op de aanvraag een intentieverklaring te tekenen.

 

Advies: wil je de volledige tekst van de NOW-regeling nalezen, deze kan je hier downloaden.

 

LET OP!
Het kabinet hecht veel waarde aan een robuuste regeling waarbij het risico op misbruik zo veel mogelijk wordt beperkt. Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. Daarbij bestaat de mogelijkheid om achteraf zijn administratie te controleren.

Er wordt voorts gebruik gemaakt van diverse controlemechanismen. Bij het vaststellen van voorschot en subsidie wordt zo veel mogelijk uitgegaan van informatie die al bij UWV bekend is. Ook zal ter controle van aanvragen gebruik gemaakt worden gegevensuitwisseling tussen UWV en de Belastingdienst. UWV heeft de mogelijkheid te veel verstrekte subsidie terug te vorderen. Bij fraude kan UWV aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.