Kan ik mijn medewerkers verplichten ADV uren op te nemen?


Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de werkgever dan kan de werkgever bepalen wanneer ADV uren dienen te worden opgenomen. De regels voor het opnemen van vakantiedagen gelden niet voor ADV uren.

 

Hoe zit het eigenlijk met de opbouw van ADV?
De wijze waarop een medewerker ADV opbouwt en opneemt is veelal geregeld in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de werkgever. Het is aan te raden eerst na te gaan hoe het daarin is geregeld, welke regels uiteraard opgevolgd dienen te worden. Niet altijd is duidelijk of een medewerker ook het recht op opbouw van ADV behoudt gedurende een (langere) periode waarin de medewerker, om een reden welke niet in de risicosfeer van de medewerker valt, de bedwongen arbeid niet kan verrichten. In de wet is ook niets geregeld over het wel of niet opbouwen van ADV rechten. Dit zorgt voor veel discussie en onduidelijkheid tussen partijen. Helaas kunnen wij hierin ook geen 100% duidelijkheid geven, wel kunnen we je informeren wat jurisprudentie ons vertelt.

Uit jurisprudentie maken we het volgende op: uit de kern van de ADV regeling vloeit voort dat ADV uren slechts worden opgebouwd indien de medewerker feitelijk meer uren heeft gewerkt dan waarvoor de medewerker is aangesteld en wordt bezoldigd. Indien een medewerker feitelijk niet op meer uren heeft gewerkt, dan contractueel is overeengekomen en wordt betaalt, dan kan worden geconcludeerd dat er ook geen opbouw van ADV uren plaats vindt.

 

Advies: overleg altijd met de medewerker over de wijze waarop je om wilt gaan met ADV uren, ook in bijzondere situaties zoals deze. Leg de gemaakte afspraken goed vast. Het is belangrijk dat partijen wederzijds begrip hebben voor de maatregelen welke genomen worden.